Zapisz się na kurs:

REGULAMIN OSK :

Wszystkie treści zawarte w niniejszym regulaminie są zgodne z obowiązującym prawem i rozporządzeniami w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

OBOWIĄZKI OŚRODKA
Ośrodek dysponuje kadrą instruktorów posiadających kwalifikacje niezbędne do przeprowadzania szkoleń w zakresie kategorii A, A1, A2.

OSK ma obowiązek zapewnić Kursantowi odpowiednią do wybranej kategorii liczbę godzin zajęć teoretycznych w postaci wykładów stacjonarnych, jednorazowo zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej (jeśli są wymagane) oraz odpowiednią liczbę godzin zajęć praktycznych.

Kursantom, którzy nie chcą/nie mogą uczestniczyć w wykładach stacjonarnych, OSK może udostępnić dostęp do platformy e-learningowej na 90 dni w celu samodzielnego przygotowania się do egzaminu teoretycznego w WORD. W takim przypadku przed przystąpieniem do zajęć praktycznych wymagane będzie uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu teoretycznego państwowego w WORD.
Istnieje możliwość jednorazowego przedłużenia dostępu do platformy o 4 tygodnie w cenie 50 zł.

Po zakończeniu szkolenia Ośrodek zobowiązany jest przeprowadzić egzamin wewnętrzny z teorii (dotyczy tylko kursantów wykładowych) oraz z praktyki. Pierwsze podejście do ww. egzaminów oferujemy w cenie kursu.
Każde kolejne jest płatne:
– egzamin praktyczny – równowartość ceny jednej godziny jazdy doszkalającej (zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem);
– egzamin teoretyczny – 40 zł.

PKK kursanta jest aktualizowane i zwalniane przez OSK w ciągu 72 godzin od momentu ukończenia wszystkich wymaganych dla danej kategorii godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, uzyskania pozytywnych wyników z egzaminów wewnętrznych i otrzymania od instruktora prowadzącego wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu.

OBOWIĄZKI KURSANTA
Aby rozpocząć kurs Kandydat ma obowiązek przesłania swojego zgłoszenia, za pośrednictwem Formularza OSK ,umieszczonego na stronie instruktormotocyklowy.pl lub wypełnienia odręcznie formularza zgłoszeniowego w biurze OSK. Ma również obowiązek dostarczenia do OSK numeru Profilu Kandydata na Kierowcę.

Kursant ma obowiązek ukończenia kursu w terminie 12 miesięcy od dnia jego rozpoczęcia, tj. pierwszego wpisu w karcie szkolenia. W przypadku niespełnienia tego warunku OSK ma prawo do skreślenia go z listy kursantów. Niewykorzystane środki płatnicze przechodzą wówczas na rzecz OSK, a kursantowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Kursant ma obowiązek obecności na zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej, które wchodzą w zakres szkolenia podczas jednego z zaplanowanych w ramach kursu wykładów.
W przypadku, gdy kursant nie mógł pojawić się w wyznaczonym terminie, obowiązuje go wcześniejsza rejestracja telefoniczna na kolejne zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Informacja o terminach zajęć jest podawana na bieżąco na stronie internetowej OSK lub dostępna pod numerami telefonów biura w godzinach jego urzędowania. Zajęcia te organizujemy 2-3 razy w miesiącu.
Nieobecność na zajęciach w potwierdzonym terminie będzie skutkowała koniecznością wniesienia opłaty za kolejne w wysokości 55 złotych, chyba że kursant zgłosi niemożność wzięcia udziału najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem szkolenia.

Kursant ma obowiązek zaliczenia wszystkich godzin zajęć praktycznych w wyznaczonych terminach, w stanie nie wskazującym na spożycie alkoholu lub zażycie innych niedozwolonych substancji. Odwołanie lub przełożenie zajęć praktycznych nastąpić może jedynie z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem bezpośrednio u instruktora.
Naruszenie zasad określonych w akapicie powyżej skutkuje:
– w przypadku kursu na prawo jazdy – obowiązkiem wykupienia dodatkowych godzin niezbędnych do zrealizowania kursu danej kategorii, w cenie jazd doszkalających.
– w przypadku jazd doszkalających – brakiem zwrotu wpłaconej kwoty.
Powyższe skutki finansowe nie będą wyciągane wobec kursantów, których nieobecność spowodowana była chorobą i przedłożyli oni kierownikowi OSK zaświadczenie lekarskie o swojej niedyspozycyjności do jazd.

Osoba, która ukończyła wszystkie wymagane godziny zajęć teoretycznych i praktycznych ma obowiązek zdania egzaminów wewnętrznych: teoretycznego (jeśli jest wymagany) oraz praktycznego w wyznaczonym wcześniej terminie, ustalonym pomiędzy kursantem, instruktorem prowadzącym oraz biurem OSK.
W przypadku gdy kursant musi odwołać egzamin teoretyczny lub praktyczny, należy poinformować o takiej potrzebie najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem spotkania. Niepoinformowanie skutkować będzie koniecznością zapłaty za przeprowadzenie egzaminów wewnętrznych w innym terminie w wysokości odpowiednio:
– za egzamin praktyczny – równowartość ceny jednej godziny jazdy doszkalającej (zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem);
– za egzamin teoretyczny – 40 zł.

Wszelkie zastrzeżenia i utrudnienia uniemożliwiające realizację szkolenia Kursant ma obowiązek niezwłocznie zgłosić do biura OSK.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy.